MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
MẪU BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Ngày đăng: 10/03/2023 08:33 AM

TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

 

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……………, ngày…….tháng……..năm………..

 

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư……………………………..

Họ tên người tập sự: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:……………………………………. Ngày cấp:…………………………………… , Nơi cấp: ……………………………………

Được công nhận tập sự theo Giấy chứng nhận số:…………………. ngày …………………

Thời gian tập sự: Từ ngày:……………………………… đến hết ngày: ………………………

Thời gian tập sự được giảm và lý do được giảm (nếu có): …………………………………..

Tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………

Luật sư hướng dẫn:…………………………………….. Chứng chỉ hành nghề luật sư số:…………. do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày………………………. Thẻ luật sư số:……………………… do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày …………………………..

Báo cáo nội dung quá trình tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

2. Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện vụ, việc được phân công tham gia (trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, hướng tư vấn/bào chữa/bảo vệ cho khách hàng trên cơ sở quy định của pháp luật và tình tiết vụ việc, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ, việc).

3. Tự nhận xét về tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và việc chấp hành pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nói riêng.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư mà bản thân tôi đã thực hiện trong thời gian qua và đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố……………….. xem xét, đánh giá, xác nhận cho tôi đã hoàn thành thời gian tập sự và đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

 

 

Người tập sự hành nghề luật sư
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN NHẬN XÉT CỦA LUẬT SƯ HƯỚNG DẪN

(Ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia, nhận xét quá trình tập sự, trong đó nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, tuân thủ pháp luật nói chung, tuân thủ pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nói riêng)

Tôi, Luật sư………………………………… là luật sư hướng dẫn cho người tập sự …………………, nhận xét quá trình tập sự của người tập sự…………………. từ ngày……….. đến ngày………………………………………… như sau:

1. Về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Về tư cách đạo đức và việc tuân theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận:

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, tôi nhận xét người tập sự………………… đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho người tập sự…………………………….. tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

 

 

……. , ngày……… tháng……. năm ………..
Luật sư hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NHẬN TẬP SỰ

1. Về quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về quá trình hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư của luật sư hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

…… , ngày……. tháng... năm 20...
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ VỀ NGƯỜI TẬP SỰ

1. Về tư cách đạo đức và việc tuân theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố…………………… xác nhận người tập sự………………… đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

 

 

Ngày……… tháng………… năm 20 ……………..
TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ
CHỦ NHIỆM

(, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com