MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CẦN CHÚ Ý

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CẦN CHÚ Ý
Ngày đăng: 10/03/2023 08:20 AM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ

NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CẦN CHÚ Ý

I.- CĂN CỨ PHÁP LÝ: (Thông tư số: Số: 10/2021/TT-BTP )

Điều 7. Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự

1. Người tập sự lập Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư theo mẫu quy định tại Thông tư này để ghi chép các công việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Sổ nhật ký tập sự có xác nhận của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự.

2. Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự theo mẫu quy định tại Thông tư này cho Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Điều 9. Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư

2. Người tập sự thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải báo cáo bằng văn bản về việc thay đổi đó cho Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo phải có nhận xét và chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi đã tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nơi chuyển đến.

Điều 10. Thời gian tập sự hành nghề luật sư và gia hạn tập sự hành nghề luật sư

1. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư đăng ký tập sự

2. Người tập sự được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

3. Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng. Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu thì Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định rút tên người đó khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư.

4. Trong quá trình gia hạn tập sự hoặc tập sự lại, người tập sự lập Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư và báo cáo quá trình tập sự theo quy định của Thông tư này.

II.- MỘT SỐ CHI TIẾT VỀ TẬP SỰ:

2.1.- Tập sự hành nghề luật sư bao gồm những nội dung nào?

Xem Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTP 

2.2.- Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự của người tập sự hành nghề Luật sư phải có những nội dung gì?

- Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định như sau:

Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự

1. Người tập sự lập Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư theo mẫu quy định tại Thông tư này để ghi chép các công việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Sổ nhật ký tập sự có xác nhận của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự.

2. Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự theo mẫu quy định tại Thông tư này cho Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Theo đó, nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự của người tập sự hành nghề Luật sư phải có:

- Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn

- Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

- Đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

2.3.- Mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật sư được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định mẫu sổ nhật ký tập sự hành nghề Luật có dạng như sau: (Xem phụ lục 1)

2.4.- Mẫu báo cáo quá trình tập sự (Xem phụ lục 2)

- - - - - -

PHỤ LỤC: 1

http://phanvinhluatsutayninh.com/mau-so-nhat-ky-tap-su

PHỤ LỤC: 2

http://phanvinhluatsutayninh.com/mau-bao-cao-qua-trinh-tap-su-hanh-nghe-luat-su

 

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch Số 1

Địa chỉ: Số 009, Nguyễn Thị Minh Khai, KP. 4, P.2, TP. Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com